Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Висвітлено організація та зміст фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України.

На базі нових методичних концепцій викладено суть бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунки з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань (Фінансовий облік - II) - розрахунків за зобов'язаннями, за страхуванням, за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку - стратегічний підхід до класифікації витрат, бюджетування та бюджетний контроль, облік виробництва, калькуляція, облік на позабалансових рахунках.

Для студентів економічних спеціальностей всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

Автор: Огійчук М. Ф. та інш.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: «Алерта», 2016
ББК 65.053я7
УДК (657+005.584.1):631.11(075)
Авторський знак: Ф59
ISBN 978-617-566-356-1

Зведена інформація: Огійчук М. Ф. та інш.
Фінансовий та управлінський облік: Підручник, 7-ме вид., перероб. І допов. – К.: «Алерта», 2016. – 1040 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України