Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло та доступно характеризуються усі загальні елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з усіма елементами внутрішнього ринку ЄС та змістом і цілями Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає мету, зміст та правове регулювання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в правову систему України, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС.

Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.

Автор: За ред. Петрова Р.А.
Рік видання: 2019
Видавництво: К.: Істина
УДК 67.9(4УКР)311
Авторський знак: Є 68
ISBN 978-966-8909-35-1

Загальна інформація: Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р. А. Петрова. - К.: Істина, 2019.-392 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні засади провадження внутрішньої торговельної діяльності.

Висвітлено сутність та джерела комерційного права, порядок легітимації суб'єктів торговельної діяльності в правовому полі України, правове регулювання оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, торгівлі через торгові автомати, електронної торгівлі, торгівлі на ринку, біржі, аукціоні, ярмарку; особливості функціонування закладів ресторанного господарства; особливості провадження штрихового кодування товарів; правове регулювання обліку торгових угод; правове забезпечення захисту прав споживачів.

Призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа».

Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, особам, що здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, пересічним громадянам, які щоденно є споживачами товарів і послуг.

Автор: Новойтенко І.В.
Рік видання: 2018
Видавництво: К.: Кондор
УДК 34
Авторський знак: Н 72
ISBN 978-966-2781-95-3

Зведена інформація: Новойтенко І. В. Комерційне право: Навч. посібник. / Новойтенко І. В. - К.: Кондор, 2018. - 242 с.

Читати oneline

У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права.

У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов'язання, спадкування.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Автор: За ред. Дзери О.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
УДК 347(477)(075.8)
Авторський знак: Ц 58
ISBN 978-966-667-594-4

Загальна інформація: Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. — 5-те вид., стереотипне. — К.: Юрінком Інтер, 2017. — 976 с.

У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права.

У Загальній частині висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Автор: За ред. Дзери О.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
УДК 347(477)(075.8)
Авторський знак: Ц 58
ISBN 978-966-667-593-7

Загальна інформація: Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. — 5-те вид., стереотипне. — К.: Юрінком Інтер, 2017. — 976 с.

Читати oneline

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні».

Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте¬тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців

Автор: За ред. Серьогіної С.Г.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х: Право
УДК 342.2(477)
Авторський знак: Д 36
ISBN 978-966-937-298-7

Загальна інформація: Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної; 4-те вид., переробл. Та допов. – Харків: Право, 2017. – 392 с.