Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 15 березня 2017 р.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів юридичних факультетів.

Автор: Ярошенко О.М. та інш.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 67.9(4УКР)30я7
УДК 349.2(477)(075)
Авторський знак: Т 78
ISBN 978-966-937-195-9

Зведена інформація: Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Харків : Право, 2017.-560 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України