Бібліотека ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Вивчення курсу загальної «Теорії держави і права» студентами юридичного факультету має на меті оволодіти системою загальнотеоретичних сучасних знань про закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права.

Для студентів вищих навчальних закладів юридичних факультетів.

Автор: Селецький С.І.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури
УДК 340.12(075.8)
Авторський знак: С 29
ISBN 978-611-01-0366-4

Зведена інформація: Селецький С.І. Теорія держави і права: навчальний посібник - К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 246 с.

У навчальному посібнику на основі нового КПК України розглядаються питання кримінального процесу, зокрема його завдання, принципи і стадії, процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності, доказове право, порядок провадження слідчих і судових дій.

Автор: Молдован А.В., Мельник С.М.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури
УДК 343.1(477)(075.8)
Авторський знак: М-75
ISBN 978-617-673-109-2

Зведена інформація: Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / А.В. Молдован, С.М. Мельник - К.: Центр учбової літератури, 2017. – 368 с.

У посібнику з використанням схем і таблиць у логічній послідовності зібрано, узагальнено, структуровано законодавство в контексті вивчення виконавчого провадження.

Для адвокатів, юрисконсультів, керівників юридичних відділів та підрозділів, суддів, прокурорів, аспірантів і студентів юридичного фаху, а також усіх, хто хоче систематизувати знання з виконавчого провадження.

Автор: Масюк В.В., Акулова М.Ю.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х.: Право
УДК 347.9
Авторський знак: М 31
ISBN 978-966-937-5

Зведена інформація: Масюк В.В. Виконавче провадження у схемах і таблицях: навч. посіб. / В.В. Масюк, М.Ю Акулова. - Харков: Право, 2017. – 126 с.

Читати oneline

У навчальному посібнику, який присвячений Загальній частині адміністративного права, на основі досягнень адміністративно-правової науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні положення адміністративного права з урахуванням перспектив його подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи.

Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права.

Автор: Задихайло О.А.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х.: Право
УДК 342.9(477)(075)
Авторський знак: З-15
ISBN 978-966-458-973-1

Зведена інформація: Задихайло О.А. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. / О.А. Задихайло. – Х.: Право, 2017. – 314 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності до положень Конституції України, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, Закону України «Про нотаріат», Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» та інших нормативно-правових актів України.

Структура і зміст навчального посібника визначаються програмою навчального курсу «Нотаріат в Україні», який вивчається студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

Автор: За ред. Нікітіна Ю.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: Алерта
УДК 34 (477)
Авторський знак: Н 11
ISBN ISBN 978-966-8406-93-5

Зведена інформація: Нотаріат в Україні: навчальний посібник / Ю.В. Нікітін, С.С. Бичкова, А.Г. Чубенко, В.К. Матвійчук, Е.О. Гіда, Т.П. Устименко, И.О. Чучкова. - 4-те вид., доп. і перероб. / За заг. ред. докт. юрид. наук, професора Ю. В. Нікітіна. - К.: ВНЗ «Національна академія управління» ; «Алерта», 2016. - 586 с.

Читати он-лайн, стор. 1-200

Читати он-лайн, стор. 201-587