Бібліотека ВСП "Новокаховський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І.І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих видавництвом «Центр учбової літератури».

Містить новий матеріал, якого не було в попередніх книгах. Цей матеріал читач не знайде в Інтернеті та книгах інших авторів. Книга спрямована на задоволення освітніх і професійних інтересів читачів.

Може використовуватися при викладанні і вивченні таких дисциплін як «Право Європейського Союзу», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародні економічні відносини» тощо.

Автор: Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури
УДК 341.17(4)(075.8)
Авторський знак: Д 21
ISBN 978-611-01-0897-3

Зведена інформація: Дахно І.І. Право Європейського Союзу.: навч.посібник. / За ред.. д.е.н., проф.. І.І. Дахна. / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 416 с.

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 15 березня 2017 р.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів юридичних факультетів.

Автор: Ярошенко О.М. та інш.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 67.9(4УКР)30я7
УДК 349.2(477)(075)
Авторський знак: Т 78
ISBN 978-966-937-195-9

Зведена інформація: Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Харків : Право, 2017.-560 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник «Адміністративне право» підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Адміністративне право» та розрахований на здобувачів вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Автор: Битяк Ю.П. та інші
Рік видання: 2017
Видавництво: Харьків: Право
УДК 342.9
Авторський знак: А 31
ISBN 978-966-937-433-2

Зведена інформація: Адміністративне право: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. - Вид. 3-тє, допов. та перероб. - Харків: Право, 2018. - 186 с.

Читати oneline

У цій роботі на основі аналізу змін до Конституції України 2016 року, нового КПК України станом на 1 травня 2017 року та нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ґрунтовно викладено основні доктринальні положення сучасного кримінального процесуального законодавства України, проаналізовано практику його застосування, подано рекомендації щодо вирішення проблемних питань з урахуванням положень міжнародних правових актів Європейського суду з прав людини, розглянуто проблеми кримінально-процесуальної науки та практики судочинства.

Автор: Тертишник В.М.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Правова Єдність
УДК 343.13
Авторський знак: Т 35
ISBN 978-617-7191-16-1

Зведена інформація: Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України.  Вид. 14-те, доповн. і перероб. - К.: Правова Єдність, 2017. – 828 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України.

Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики.

Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, ад'юнктів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про право і державу.


Автор: Скакун О.Ф.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Алерта
УДК 340.12(075.8)
Авторський знак: С 42
ISBN 978-617-566-233-5

Зведена інформація: Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 4-те видання. - К.: Алерта, 2017. – 528 с.