За ред. Петрова Р.А. Право Європейського Союзу

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло та доступно характеризуються усі загальні елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з усіма елементами внутрішнього ринку ЄС та змістом і цілями Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає мету, зміст та правове регулювання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в правову систему України, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС.

Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.

Автор: За ред. Петрова Р.А.
Рік видання: 2019
Видавництво: К.: Істина
УДК 67.9(4УКР)311
Авторський знак: Є 68
ISBN 978-966-8909-35-1

Загальна інформація: Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р. А. Петрова. - К.: Істина, 2019.-392 с.

Новойтенко І.В. Комерційне право

У навчальному посібнику розкриваються основні засади провадження внутрішньої торговельної діяльності.

Висвітлено сутність та джерела комерційного права, порядок легітимації суб'єктів торговельної діяльності в правовому полі України, правове регулювання оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, торгівлі через торгові автомати, електронної торгівлі, торгівлі на ринку, біржі, аукціоні, ярмарку; особливості функціонування закладів ресторанного господарства; особливості провадження штрихового кодування товарів; правове регулювання обліку торгових угод; правове забезпечення захисту прав споживачів.

Призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа».

Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, особам, що здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, пересічним громадянам, які щоденно є споживачами товарів і послуг.

Автор: Новойтенко І.В.
Рік видання: 2018
Видавництво: К.: Кондор
УДК 34
Авторський знак: Н 72
ISBN 978-966-2781-95-3

Зведена інформація: Новойтенко І. В. Комерційне право: Навч. посібник. / Новойтенко І. В. - К.: Кондор, 2018. - 242 с.

Читати oneline

Дахно І.І. Право Європейського Союзу

Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І.І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих видавництвом «Центр учбової літератури».

Містить новий матеріал, якого не було в попередніх книгах. Цей матеріал читач не знайде в Інтернеті та книгах інших авторів. Книга спрямована на задоволення освітніх і професійних інтересів читачів.

Може використовуватися при викладанні і вивченні таких дисциплін як «Право Європейського Союзу», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародні економічні відносини» тощо.

Автор: Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури
УДК 341.17(4)(075.8)
Авторський знак: Д 21
ISBN 978-611-01-0897-3

Зведена інформація: Дахно І.І. Право Європейського Союзу.: навч.посібник. / За ред.. д.е.н., проф.. І.І. Дахна. / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 416 с.

За ред. Серьогіної С.Г. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні».

Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте¬тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців

Автор: За ред. Серьогіної С.Г.
Рік видання: 2017
Видавництво: Х: Право
УДК 342.2(477)
Авторський знак: Д 36
ISBN 978-966-937-298-7

Загальна інформація: Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної; 4-те вид., переробл. Та допов. – Харків: Право, 2017. – 392 с.