Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмування.

Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування.

У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій що мають безпосереднє відношення  до  розробки веб- застосувань.

Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вмщої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн».

Автор: Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І.
Рік видання: 2018
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2018
ББК 32.973-018.02
УДК 004.7
Авторський знак: П 19
ISBN 978-617-574-093-4

Зведена інформація: Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І.
Веб-технології[підручник] - Львів: "Магнолія 2006", 2018.-336 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У підручнику розглядається основний теоретичний матер курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» за крех модульною системою згідно вимог Болонської конвенції.

Основна увага приділена доступності викладення матеріалу, супроводжується великою кількістю прикладів. На електроносії знаходяться задачі для самостійної роботи та моду, контролю студентів, біографічний довідник.

Для студентів, викладачів та всіх, хто вивчає курс «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Автор: Медведєв М.Г., Пащенко І.О.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Ліра-К, 2017
ББК  22.17
УДК 519.21
Авторський знак: М 42
ISBN 978-966-96938-3-9

Зведена інформація: Медведєв М.Т., Пащенко І.О.
Теорія ймовірностей та математична статистика. Підручник. Вид-во "Ліра-К". 2017. — 536 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем.

Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи, інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, машинне навчання та нейронні мережі, які традиційно належать до курсу з інтелектуальних систем, що є продовженням курсу «Системи штучного інтелекту», розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне використання інтелектуальних систем.

Підручник створений з урахуванням досвіду, набутого під час опрацювання подібних та іноземних видань.

Автор: Литвін В.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: Львів, «Новий Світ-2000»
ББК 32.813я73
Авторський знак: Л 64
ISBN 978-966-418-086-0

Зведена інформація: Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В.
Інтелектуальні системи: Підручник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 406 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Підручник висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж.

Перша частина підручника присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж.

У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі.

Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР.

Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж.

Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи.

Автор: Буров Є.В.
Рік видання: 2016
Видавництво: Львів, «Магнолія 2006», 2016
ББК 32.973я73
Авторський знак: Б 91
ISBN 966-8340-69-8

Зведена інформація: Буров Є.В.
Комп’ютерні мережі: Підручник. – Львів: «Магнолія-2006», 2016. – 262 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

В навчальному посібнику викладені логічні, автоматичні та схемо технічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам’яттю, запам’ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифро аналогові і аналого – цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість, приведені способи контролю й діагностування цирових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.

Автор: Матвієнко М.П.
Рік видання: 2015
Видавництво: Київ, «Ліра - К»
ББК 32.973
Авторський знак: М 33
ISBN 978-966-2609-89-9

Зведена інформація Матвієнко М.П.
Пристрої цифрової електроніки: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра – К, 2015. – 392 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України