Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У посібнику висвітлені основні програмні питання курсу "Економіка праці й соціально-трудові відносини". Розкрита сутність, зміст та регулювання соціально-трудових відносин у галузі праці.

Викладені теоретичні, методичні та практичні питання формування і розвитку трудових ресурсів підприємства. Розглянуті основні напрями організації праці на робочих місцях та в трудових колективах (бригадах).

Визначені методичні засади нормування часу витрат праці та оплати праці, зокрема утворення та розподілу фонду оплати праці в ринкових умовах, перегляд норм часу та розцінок.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів та слухачів закладів підвищення кваліфікації та перекваліфікації, він також може бути використаний викладачами, аспірантами, підприємцями та всіма, кого цікавлять питання економіки праці та соціально-трудових відносин.

Автор: Пащенко І.Н.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК У9(4Ук)212.14я73-1
УДК 521.214я73-1
Авторський знак: П39
ISBN 966-8340-78-7

Зведена інформація: І. Н. Пащенко
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2017 - 260 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Висвітлено організація та зміст фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України.

На базі нових методичних концепцій викладено суть бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунки з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій; капіталу і зобов'язань (Фінансовий облік - II) - розрахунків за зобов'язаннями, за страхуванням, за виплатами працівникам, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності та Управлінського обліку - стратегічний підхід до класифікації витрат, бюджетування та бюджетний контроль, облік виробництва, калькуляція, облік на позабалансових рахунках.

Для студентів економічних спеціальностей всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти. Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

Автор: Огійчук М. Ф. та інш.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: «Алерта», 2016
ББК 65.053я7
УДК (657+005.584.1):631.11(075)
Авторський знак: Ф59
ISBN 978-617-566-356-1

Зведена інформація: Огійчук М. Ф. та інш.
Фінансовий та управлінський облік: Підручник, 7-ме вид., перероб. І допов. – К.: «Алерта», 2016. – 1040 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України

У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни «Електронна комерція».

Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Internet, сфери та основні принципи ведення електронної комерції.

Автор: Шалева О.І.
Рік видання: 2016
Видавництво: К.: «Центр учбової літератури»
ББК 65.42с51.я73
Авторський знак: Ш 18
ISBN 978-611-01-0152-3

Зведена інформація Шалева О.І.
Електронна комерція. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 216 с.

Підручник дає можливість забезпечити навчальний процес із під-готовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту" напряму підготовки спеціалістів «Економіка та підприємництво".

У підручнику відповідно до навчальної програми розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання.

Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як стандарти аудиту.

Автор: Данилко В.К., Кушніренко О.М., Марченко К.С.
Рік видання: 2015
Видавництво: К.: Каравела, 2015
ББК  65.290-86я75
УДК 338.5 (075)
Авторський знак: Д 18
ISBN 978-617-574-103-0

Зведена інформація: Данилко В.К., Кушніренко О.М., Марченко К.С. Управління витратами: Навч. посібник. 2-ге вид, - К.: Каравела, 2015. - 216 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України