Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

У навчальному посібнику розглянуті найважливіші аспекти торговельного підприємництва в економічній системі країни.

Посібник складається з двох розділів.

В першому розкриваються питання ролі підприємництва та його особливостей в сфері торгівлі, умов, чинників і принципів розвитку торговельного підприємництва в Україні, етичної та соціальної відповідальності торговельного підприємництва, державне регулювання підприємницької діяльності га самоорганізація суб'єктів торговельного підприємництва, стратегії торговельного підприємництва, організаційио-правові форми торговельного підприємництва та механізм утворення суб'єктів підприємництва.

Другий розділ розкриває особливості торговельного підприємництва за видами діяльності. Кожне питання посібника супроводжуються практичними завданнями, кейсами та тестами.

Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, підприємців, спеціалістів в галузі торгівлі, а також всіх, хто бажає започаткувати власну торговельну справу.

Автор: Юрко І.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Центр учбової літератури, 2017
ББК 65.421я73
УДК 061.5:339.18:658.6(075.8)
Авторський знак: Ю 75
ISBN 978-617-673-322-5

Зведена інформація: Юрко І. В.
Торговельне підприємництво: навч. посіб. / І. В. 75 Юрко - К.: «Центр учбової  літератури», 2017. - 232 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник надає можливість забезпечити підготовку із дисципліни "Аудит", що є нормативною дисципліною професійної підготовки для студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит".

У навчальному посібнику викладено теоретичні питання основ аудиту у відповідності до вимог програми курсу "Аудит". Матеріал викладено із урахуванням Міжнародних стандартів аудиту. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання та питання для самоконтролю.

Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного спрямування, фахівців з обліку та аудиту.

Автор: Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізняк Н.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК  653я73
УДК 65.012.7(075.8)
Авторський знак: Н 65
ISBN 966-2025-05-7

Зведена інформація: Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк
Аудит: Навчальний посібник. - Львів: "Магнолія 2006", 2017—224 с

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу "Економіка підприємства". В ньому послідовно викладені економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв'язання. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.

Взаємопов'язаний із курсом "Мікроекономіка" та "Макроекономіка", що дасть змогу студентам і викладачам ефективніше використовувати його у навчальному процесі.

Розрахований на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів. Може бути використаний в системі післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Автор: Кулішов В.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 65.29я73
УДК 338.2:338(075.8)
Авторський знак: К 90
ISBN 966-8340-66-3

Зведена інформація: Кулішов В.В.
Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - Львів: "Магнолія 2006", 2017.-208 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник висвітлює принципи, методи, форми аналізу господарської діяльності підприємств, підходи до виявлення та обчислення величини невикористаних резервів.

Розкриває організацію економічного аналізу на підприємстві з метою поліпшення управління підприємством, зміцнення його ринкових позицій і подаль¬шого зростання ефективності його діяльності.

Автор: Єршова Н.Ю., Портна О.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 65.053.5
УДК 332.15
Авторський знак: Є 80
ISBN 978-617-574-103-0

Зведена інформація: Н.Ю. Єршова, О.В. Портна
Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум. Навчальний посібник - Львів, «Магнолія 2006», 2017-312 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни.

У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромисловомго комплексу, перед¬умови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові, агропромислові структури і формування, економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, особ ливосгі та класифікація виробничої та соціальної інфраструктури, характеристика продуктових вертикалей (підкомплексів) та планування їх діяльності.

Значну увагу приділено питанням прогнозування та планування діяльності АПК, створенню прогнозів, програм і планів соціально- економічного розвитку АПКУкраїни.

Для студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти. Також може бути корисним для студентів неекономічних спеціальностей, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарю¬вання.

Автор: Березівський П.С., Михайлюк Н.І.
Рік видання: 2017
Видавництво: Львів: Магнолія 2006, 2017
ББК 65.62-2
УДК 658.5
ISBN 966-8340-43-4

Зведена інформація: П. С. Березівський, Н. І. Михалюк
Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навчатьний посібник/За ред. П.С. Березівського. - 2-гевид.,стереот. -Львів: "Магнолія 2006"; 2017.-443 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України