Бібліотека ВСП "Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного"

A A A

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло та доступно характеризуються усі загальні елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять читача з усіма елементами внутрішнього ринку ЄС та змістом і цілями Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Унікальним у цьому виданні є те, що воно розглядає мету, зміст та правове регулювання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в правову систему України, у ньому вивчається статус громадян України на території держав-членів ЄС.

Схеми сприяють наочному вивченню курсу. Дається стислий аналіз змін до конституційного устрою ЄС, запровадженого Лісабонським Договором.

Автор: За ред. Петрова Р.А.
Рік видання: 2019
Видавництво: К.: Істина
УДК 67.9(4УКР)311
Авторський знак: Є 68
ISBN 978-966-8909-35-1

Загальна інформація: Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р. А. Петрова. - К.: Істина, 2019.-392 с.

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано найважливіші інститути фінансового права: фінансовий контроль, бюджетне право та процес, державне страхування, грошовий обіг, банківську та валютну діяльність тощо.

Для студентів і викладачів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових установ, практичних працівників підприємств та організацій.

 

Автор: Білінський Д.О. та інші
Рік видання: 2018
Видавництво: Х.: Право
УДК 347.73(477)(075)
Авторський знак: Ф 59
ISBN 978-966-937-321-2

 

Загальна інформація: Фінансове право: посіб. для підгот. до іспитів / Д.О. Білінський, І. М. Бондаренко, О. О. Головашевич та ін. - Харків : Право, 2018. - 212 с.

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III зі змінами станом на 5 березня 2018 р., з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Крім того, до кожного розділу подано перелік основних наукових джерел.

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, виклада¬чам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, а також усім особам, зацікавленим у належному захисті від злочинних пося¬гань національної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина, власності, довкілля, громадського порядку, інших об'єктів кримінально-правової охорони.

 

Автор: За ред. Джужі О.М. та інші
Рік видання: 2018
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
УДК 343(477)(094.58)
Авторський знак: Н 34
ISBN 978-966-667-711-5

Загальна інформація: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка. В.В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. с.1104. - 212 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні засади провадження внутрішньої торговельної діяльності.

Висвітлено сутність та джерела комерційного права, порядок легітимації суб'єктів торговельної діяльності в правовому полі України, правове регулювання оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, торгівлі через торгові автомати, електронної торгівлі, торгівлі на ринку, біржі, аукціоні, ярмарку; особливості функціонування закладів ресторанного господарства; особливості провадження штрихового кодування товарів; правове регулювання обліку торгових угод; правове забезпечення захисту прав споживачів.

Призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Маркетинг», «Готельно-ресторанна справа».

Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, особам, що здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, пересічним громадянам, які щоденно є споживачами товарів і послуг.

Автор: Новойтенко І.В.
Рік видання: 2018
Видавництво: К.: Кондор
УДК 34
Авторський знак: Н 72
ISBN 978-966-2781-95-3

Зведена інформація: Новойтенко І. В. Комерційне право: Навч. посібник. / Новойтенко І. В. - К.: Кондор, 2018. - 242 с.

Читати oneline

У виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права.

У Особливій частині розглядаються загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір, окремі види договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевезення, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика тощо), позадоговірні зобов'язання, спадкування.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

Автор: За ред. Дзери О.В.
Рік видання: 2017
Видавництво: К.: Юрінком Інтер
УДК 347(477)(075.8)
Авторський знак: Ц 58
ISBN 978-966-667-594-4

Загальна інформація: Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. — 5-те вид., стереотипне. — К.: Юрінком Інтер, 2017. — 976 с.